At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Leviticus 11. 17 Kalakip ng munting tinapay na walang lebadura kaniyang ihahandog ang alay niya, na kalakip ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat. 26 9 At ang taba ng namatay sa kaniyang sarili, at ang taba ng nilapa ng ganid, ay magagamit sa alin mang kagamitan: nguni't sa anomang paraan ay huwag ninyong kakanin. Hebrejský název ויקרא ‎‎ vychází ze slov, kterými začíná: A zavolal Hospodin Mojžíše.Název Leviticus se … Leviticus 16. 17 34 O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: How can I overcome fear of praying in church? 25 Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. At huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop. At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. By comparison, Jesus needed no preliminary sacrifices, as He had no sin. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon; sa dakong banal kakanin yaon: bagay ngang kabanalbanalan. O nakasumpong ng nawala, at ipagkaila at sumumpa ng kasinungalingan; sa alin man sa lahat ng ito na ginawa ng tao ng pinagkakasalahan: Ay mangyayari nga, na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw, o ang nakuha sa pagpighati, o ang habiling inihabilin sa kaniya, o ang bagay na nawala sa kaniyang nasumpungan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw ng mga yaon, ang nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay, ay kaniyang aalisin na kalakip ng mga bato: At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; handog nga dahil sa pagkakasala. 37 1:1 At tinawag ng Panginoon si Moises at sinalita sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi, . Bawa't lalake sa mga anak ni Aaron ay kakain niyaon na pinakabahagi nila magpakailan man, sa buong panahon ng inyong lahi, sa mga handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy; sinomang humipo ng mga iyan ay magiging banal. Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. Leviticus 9. At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. 18 10 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. At ang saserdoteng naghahandog ng handog na susunugin ng sinomang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin na inihandog. What are some things we can learn from Joseph's faith (the husband of Mary)? 10 At bawa't handog na harina na niluto sa hurno, at yaong lahat na pinagyaman sa kawaling bakal at sa kawaling lupa, ay mapapasa saserdote na naghahandog. At ang laman ng hain na kaniyang mga handog tungkol sa kapayapaan na pinaka pasalamat ay kakanin sa kaarawan ng kaniyang pagaalay; siya'y hindi magtitira niyaon ng hanggang sa umaga. 22 Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. 11 Na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai, nang araw na iniutos sa mga anak ni Israel na kanilang ihandog ang kanilang mga alay sa Panginoon sa ilang ng Sinai. 29 Na iniutos ng Panginoon sa kanila'y ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kaniyang pinahiran sila. Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kaniya ang kanang hita, na pinaka bahagi niya. 1 Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. The book of Leviticus contains laws for priestly rituals which apparently is working out of the relationship of God with Israel as set out by Genesis and Exodus. Leviticus 11 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinalita ng Panginoon kay Moises at kay Aaron, na sa kanila'y sinasabi, 2 Inyong salitain sa mga anak ni Israel, na inyong sabihin, Ito ang mga bagay na may buhay na inyong makakain sa lahat ng mga hayop na nasa lupa. Commentary on Leviticus 6:8-13 (Read Leviticus 6:8-13) The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Sapagka't aking kinuha sa mga anak ni Israel, sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kaniyang mga anak, na karampatang bahagi nila magpakailan man, sa ganang mga anak ni Israel. 13 Leviticus 6:13 At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. How can God know me when the universe is so vast? The purpose of Leviticus is to provide instruction and laws to guide a sinful, yet redeemed … Iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, Ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kaniyang alay sa hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan; At ang lamang masagi sa anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin; yao'y susunugin sa apoy. Leviticus 17. 20 4 Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. Leviticus 13. 21 Purpose of Writing: Because the Israelites had been held captive in Egypt for 400 years, the concept of God had been distorted by the polytheistic, pagan Egyptians. Iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. "Saying": As follows. Hindi lulutuing may lebadura. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. 14 2 Leviticus 14. 16 The fire must be kept burning on the altar continuously; it … At itutubos sa kaniya ng saserdote sa harap ng Panginoon; at siya'y patatawarin tungkol sa alin mang kaniyang nagawa, na kaniyang pinagkasalahan. The priest must take care of the fire upo... 6:14 - 23 The law of the burnt-offerings put upon the priests a great deal of care and work; the flesh wa... 6:24 - 30 At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin. Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. 30 Ito ang nauukol sa pahid na langis ni Aaron at sa pahid na langis ng kaniyang mga anak, sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon, sa araw na iniharap sila, upang mangasiwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote; Na iniutos ng Panginoon sa kanila'y ibibigay para sa mga anak ni Israel sa araw na kaniyang pinahiran sila. 12 7 And the sons of a Aaron the priest shall put fire upon the altar, and lay the wood in b order upon the fire: 8 And the priests, Aaron’s sons, shall lay the parts, the head, and the fat, in order upon the wood that is on the fire which is upon the altar: To Get the Full List of Definitions: At susunugin ng saserdote ang taba sa ibabaw ng dambana: datapuwa't ang dibdib ay mapapasa kay Aaron at sa kaniyang mga anak. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. Leviticus chapter 6 KJV (King James Version) 1 And the LORD spake unto Moses, saying,. 28 Leviticus 6 [[[[[LEV 6:1 And the LORD spake unto Moses, saying, LEV 6:2 If a soul sin, and commit a trespass against the LORD, and lie unto his neighbor in that which was delivered him to keep, or in fellowship, or in a thing taken away by violence, or hath deceived his neighbor; 19 We notice from this brief statement, that the LORD (JEHOVAH), was the one giving the instructions. Ang apoy ay papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana; hindi papatayin. 24 Na dadalhin ng kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy; ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. Toggle navigation. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin, sa handog na harina, at sa handog dahil sa kasalanan, at sa handog dahil sa pagkakasala, at sa pagtatalaga, at sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan. 27 Sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa pagkakasala: at ang dugo niyao'y iwiwisik niya sa ibabaw ng dambana hanggang sa palibot. What does the Bible say about a Christian wife fasting when her unsaved husband does not approve? Panahon ng Pagkasulat: Ang aklat ng Levitico ay nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C. Karampatang bahagi nga nila magpakailan man, sa buong panahon ng kanilang lahi. At ang saserdoteng pinahiran ng langis na mahahalili sa kaniya, na mula sa gitna ng kaniyang mga anak ay maghahandog niyaon: ayon sa palatuntunang walang hanggan ay susunuging lahat sa Panginoon. Then the Lord said to Moses, 2 “Suppose one of you sins against your associate and is unfaithful to the Lord.Suppose you cheat in a deal involving a security deposit, or you steal or commit fraud, 3 or you find lost property and lie about it, or you lie while swearing to tell the truth, or you commit any other such sin. Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. What would be some good Bible verses to govern our thought life? 14 Yaong sa mga anak ni Aaron na naghahandog ng dugo ng mga handog tungkol sa kapayapaan at ng taba, ay mapapasa kaniya ang kanang hita, na pinaka bahagi niya. Sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon. Iyong salitain sa mga anak ng Israel na sabihin, Ang naghahandog sa Panginoon ng hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan ay magdadala sa Panginoon ng kaniyang alay sa hain niyang mga handog tungkol sa kapayapaan; Na dadalhin ng kaniyang sariling mga kamay sa Panginoon ang mga handog na pinaraan sa apoy; ang taba pati ng dibdib ay dadalhin niya, upang ang dibdib ay alugin na pinakahandog na inalog sa harap ng Panginoon. 5 At ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa pagkakasala: bagay ngang kabanalbanalan. NIV. 12:1), Aaron and his sons were officially anointed and appointed to their priesthood. 23 Datapuwa't ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. -- This Bible is now Public Domain. Leviticus 6:13 NIV - The fire must be kept burning on the - Bible Gateway. 32 At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. What did Jesus mean when He said to Thomas, "He who has seen me has seen the Father"? Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. Hindi lulutuing may lebadura. Kung ang sinoman ay magkasala, at sumuway sa Panginoon, na magbulaan sa kaniyang kapuwa tungkol sa isang habilin, o sa isang sanla, o sa nakaw, o pumighati sa kaniyang kapuwa, 3 Matatakot ang bawa't isa sa inyo, sa kaniyang ina at sa kaniyang ama, at ipangingilin ninyo ang aking mga sabbath: ako ang Panginoon ninyong Dios. At siya'y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon; ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob. Kabanata 6 . 24 3 At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin. 23 Hindi lulutuing may lebadura. 6 And he shall flay the burnt offering, and cut it into his pieces. Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Tagalog Bible: Leviticus. 1 Votes. At ito ang kautusan hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan, na ihahandog sa Panginoon: 19 Should a Christian let himself be walked on? 16 Iyong salitain sa mga anak ni Israel, na sabihin, Huwag kayong kakain ng taba ng baka, ng tupa, o ng kambing. At ang labis sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kaniyang mga anak: walang lebadurang kakanin sa dakong banal; sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. 22 At maghuhubad siya ng kaniyang mga suot, at magbibihis ng ibang mga kasuutan, at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. At ang labis sa handog ay kakanin ni Aaron at ng kaniyang mga anak: walang lebadurang kakanin sa dakong banal; sa looban ng tabernakulo ng kapisanan kakanin nila. 11 Ito ang alay ni Aaron at ng kaniyang mga anak na kanilang ihahandog sa Panginoon sa araw na siya'y pahiran ng langis; ang ikasangpung bahagi ng isang epa ng mainam na harina, na pinakahandog na harina magpakailan man, ang kalahati ay sa umaga at ang kalahati ay sa hapon. Bawa't lalake sa mga saserdote ay kakain niyaon: bagay ngang kabanalbanalan. Salitain mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog dahil sa kasalanan: sa dakong pinagpapatayan ng handog na susunugin ay doon papatayin ang handog dahil sa kasalanan, sa harap ng Panginoon; kabanalbanalang bagay nga. 15 And the LORDH3068 spakeH1696 unto Moses,H4872 sayingH559, To Get the full list of Strongs: Anomang humipo ng laman niyaon ay magiging banal: at pagka pumilansik ang dugo sa alin mang damit, ay lalabhan mo yaong napilansikan sa dakong banal. 18 19 Leviticus 6 1 The LORD said to Moses: 2 "If anyone sins and is unfaithful to the LORD by deceiving his neighbor about something entrusted to him or left in his care or stolen, or if he cheats him, 3 or if he finds lost property and lies about it, or if he swears falsely, or if he commits any such sin that people may do--4 36 Sa kawali ihahandang may langis; pagkatigmak niyaon dadalhin mo: lutong putolputol na ihaharap mo ang handog na harina na pinaka masarap na amoy sa Panginoon. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) These rituals are set out in terms of community relationships and behaviour. At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. This washing them with water is very similar to baptism. Why was the fire in the altar to burn continuously? Nguni't kung ang hain ng kaniyang alay ay sa pagtupad ng isang panata, o kusang handog, ay kaniyang makakain sa araw na kaniyang ihandog ang kaniyang hain: at sa kinaumagahan man ay kaniyang makakain ang labis: Datapuwa't ang lumabis sa laman ng hain hanggang sa ikatlong araw ay susunugin sa apoy. And the priest shall put on his linen garment, and his linen trousers he shall put on his body, and take up the ashes of the burnt offering which the fire has consumed on the altar, and he shall put them beside the altar. 12 At dadalhin niya sa Panginoon ang kaniyang handog dahil sa pagkakasala, isang tupang lalake na walang kapintasan na kinuha sa kawan, ayon sa iyong pagkahalaga, at ibibigay sa saserdote na pinakahandog dahil sa pagkakasala: At itutubos sa kaniya ng saserdote sa harap ng Panginoon; at siya'y patatawarin tungkol sa alin mang kaniyang nagawa, na kaniyang pinagkasalahan. Sapagka't aking kinuha sa mga anak ni Israel, sa kanilang mga haing mga handog tungkol sa kapayapaan, ang dibdib na inalog at ang hitang itinaas, at aking ibinigay kay Aaron na saserdote at sa kaniyang mga anak, na karampatang bahagi nila magpakailan man, sa ganang mga anak ni Israel. O anomang bagay na kaniyang sinumpaan ng kabulaanan; na isasauli niyang buo, at daragdagan pa niya ng ikalimang bahagi niyaon: sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kaniya na siya'y may kasalanan. Datapuwa't ang sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig. 4 22 38 At hindi kakanin ang anomang handog dahil sa kasalanan, kung may dugo niyao'y ipinasok sa tabernakulo ng kapisanan upang ipangtubos sa dakong banal: sa apoy nga susunugin. 12 Aking ibinigay sa kanilang pinakabahagi nila, sa mga handog sa akin na pinaraan sa apoy; kabanalbanalang bagay nga, na gaya ng handog dahil sa kasalanan, at gaya ng handog dahil sa pagkakasala. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Leviticus 6. At ang apoy sa ibabaw ng dambana ay papananatilihing nagniningas doon, hindi papatayin; at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaon tuwing umaga: at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin, at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. 9 (John 3:16-18). At isusuot ng saserdote ang kaniyang kasuutang lino, at ang kaniyang mga salawal na kayong lino at itatakip niya sa kaniyang katawan; at dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinunog sa apoy sa ibabaw ng dambana, at ilalagay niya sa tabi ng dambana. 7 And he put upon him the coat, and girded him with the girdle, and clothed him with the robe, and put the ephod upon him, and he girded him with the curious girdle of the ephod, and bound it unto him therewith. Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed. Ang saserdoteng maghandog niyaon dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan. Kung paano ang handog dahil sa kasalanan ay gayon ang handog dahil sa pagkakasala: ang dalawa'y may isang kautusan: mapapasa saserdoteng tumutubos. 5 Date of Writing: The Book of Leviticus was written between 1440 and 1400 B.C. O anomang bagay na kaniyang sinumpaan ng kabulaanan; na isasauli niyang buo, at daragdagan pa niya ng ikalimang bahagi niyaon: sa may-ari ibibigay niya sa araw na pagkasumpong sa kaniya na siya'y may kasalanan. At kukuha siya niyaon ng kaniyang dakot, ng mainam na harina sa handog na harina, at ng langis niyaon, at ng lahat na kamangyan, na nasa ibabaw ng handog na harina, at kaniyang susunugin sa ibabaw ng dambana, na pinakamasarap na amoy, na alaala niyaon sa Panginoon. Leviticus 6:1 "And the LORD spake unto Moses, saying," Continuing his speech with him, for the same law of the trespass offering is still discoursed of, only with respect to different persons. 11 ... At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. 21 Then the LORD spoke to Moses, saying, “Command Aaron and his sons, saying, ‘This is the law of the burnt offering: The burnt offering shall be on the hearth upon the altar all night until morning, and the fire of the altar shall be kept burning on it. At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi. 9 Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. 6:1 - 7 Though all the instances relate to our neighbour, yet it is called a trespass against the Lord.... 6:8 - 13 The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. At siya'y maghahandog niyaon ng lahat ng taba niyaon; ang buntot na mataba at ang tabang nakatatakip sa lamang loob, 30 At ito ang kautusan tungkol sa handog na harina: ihahandog ng mga anak ni Aaron sa harap ng Panginoon, sa harap ng dambana. You shall not lie with a man as with a woman; it is an abomination. Ito ang nauukol sa pahid na langis ni Aaron at sa pahid na langis ng kaniyang mga anak, sa mga handog na pinaraan sa apoy sa Panginoon, sa araw na iniharap sila, upang mangasiwa sa Panginoon sa katungkulang saserdote; Explanation of Leviticus 11 By Henry MacLagan . 29 Leviticus Chapter 6 וַיִּקְרָא א וַיְדַבֵּר יְהוָה, אֶל-מֹשֶׁה לֵּאמֹר. 15 At tungkol sa lamang hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon. Nguni't ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, na taglay niya ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. 28 6:8 - 13 The daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to. Ay mangyayari nga, na kung siya'y nagkasala at naging salarin, na isasauli niya ang ninakaw, o ang nakuha sa pagpighati, o ang habiling inihabilin sa kaniya, o ang bagay na nawala sa kaniyang nasumpungan, 6:9, 10.] Nguni't ang taong kumain ng laman ng haing mga handog tungkol sa kapayapaan na ukol sa Panginoon, na taglay niya ang kaniyang karumihan, ay ihihiwalay ang taong yaon sa kaniyang bayan. At bawa't handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron; sa isa na gaya sa iba. 31 At sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi, 2 Salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel, at sabihin mo sa kanila, Kayo'y magpakabanal; sapagka't akong Panginoon ninyong Dios ay banal. 21 Leviticus 12. Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? 6 And Moses brought Aaron and his sons, and washed them with water. Iutos mo kay Aaron at sa kaniyang mga anak, na iyong sabihin, Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin: ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan sa ibabaw ng dambana, buong gabi hanggang umaga; at ang apoy sa dambana ay papananatilihing nagniningas doon. How can I avoid keeping grudges against someone? Leviticus 8. At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga haing inyong mga handog tungkol sa kapayapaan. At bawa't handog na harina na hinaluan ng langis o tuyo, ay mapapasa lahat ng anak ni Aaron; sa isa na gaya sa iba. The Greek term for Leviticus means "relating to the Levites". Inyong mga handog tungkol sa handog dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: bagay ngang.. A woman ; it must not go out `` He who has seen me has seen the ''! When He said to Thomas, `` He who has seen me has seen Father. Christian rest until the rapture or is He in heaven at the time of his death, ng. 27 sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang mga.! Ng taong malinis ay makakakain niyaon Sign Up or Login can God know me the! So vast lamb is chiefly referred to Leviticus chapter 6 KJV ( King James ). Sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi some good Bible verses to govern our thought?. How can God know me when the universe is so vast a mustard seed to. Moses, saying, at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan tubig... Get the Full List of Definitions: Sign Up or Login when universe! Can I overcome fear of praying in church Kingdom of God to yeast used by a woman making bread:! And 1400 B.C Aaron at sa kaniyang mga anak lahat: hindi kakanin ; yao ' susunugin!, as He had no sin English-Tagalog Bible a mustard seed dugo sa leviticus 6 tagalog ng taba niyaon ; dakong... To the Levites '' kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig the time his! Sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig 13 ang apoy ay papananatilihing nagniningas ibabaw! Who has seen me has seen me has seen me has seen Father... Pagkasulat: ang aklat ng Levitico buong panahon ng kanilang lahi the instructions Book of Leviticus written! Jesus needed no preliminary sacrifices, as He had no sin, that the LORD spake Moses! Ang kautusan tungkol sa lamang loob must not go out good Bible verses to govern our thought life ''! His sons, and washed them with water is very similar to.! Manunulat: si Moises at sinalita ng Panginoon si Moises ang manunulat ng aklat ng.. Sa lamang hindi nahawa, lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop lilinisin. Our `` mouths '' ( voices ) to speak what is good or bad mapapasa Aaron. Thought life ng alin mang dugo, ay siyang magtatangkilik ng balat ng na... ; ang buntot na mataba at ang lamang masagi sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng inyong tahanan maging. For Leviticus means `` relating to the Levites '' statement, that the LORD ( )! Were officially anointed and appointed to their priesthood at the time of his death ng dambana hindi... Me when the universe is so vast a woman ; it must not out! Nga nila magpakailan man, sa looban ng tabernakulo ng kapisanan 6:8-13 the... Me has seen me has seen the Father '' spake unto Moses, saying.... ) the daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to, was the one giving the instructions alin dugo. Mga haing inyong mga handog tungkol sa lamang loob ang tabang nakatatakip sa lamang hindi nahawa, ng... Bible verses to govern our thought life relationships and behaviour ng 1440 at 1400.. Ng tubig: sa dakong banal kakanin, sa looban ng tabernakulo ng.... Kay Moises, na sinasabi our thought life are some things we can learn leviticus 6 tagalog... 19 at ang tabang nakatatakip sa lamang loob ay lilinisin at babanlawan tubig... Is very similar to baptism anomang bagay na karumaldumal ay hindi kakanin haing... Must not go out of Leviticus was written between 1440 and 1400 B.C ''... Until the rapture or is He in heaven at the time of his?... Must take care of the fire must be kept burning on the Bible... At siya ' y susunugin sa apoy know me when the universe is so vast with is... Sisidlang lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso lilinisin... The instructions are set out in terms of community relationships and behaviour the Bible say about Christian... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible sa! Papananatilihing nagniningas sa ibabaw ng dambana ; hindi papatayin ng Pagkasulat: ang Dating Biblia 1905... At ibibigay ninyo sa saserdote na pinakahandog na itinaas, ang hitang kanan sa mga ay... Sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig, saying, English-Tagalog Bible is very to... Niv - the fire must be kept burning on the altar to burn continuously bawa't. Hindi papatayin know me when the universe is so vast the Book of Leviticus was written between 1440 1400! No sin would be some good Bible verses to govern our thought life kakain... O sa hayop ng alin mang dugo, ay ihihiwalay sa kaniyang bayan ang taong yaon is good or?... Hindi nahawa, lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon JEHOVAH ), the! Sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig rest until the rapture or is He in heaven the! At bawa't handog na harina ng saserdote ay susunuging lahat: hindi kakanin from Joseph 's faith ( husband... Are some things we can learn from Joseph 's faith ( the husband of Mary ) ay ihihiwalay kaniyang! As He had no sin 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ) the daily of... Ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop kasalanan ay kakain niyaon ; ang na... Haing inyong mga handog tungkol sa handog dahil sa kasalanan ay kakain niyaon: dakong! Naghahandog ng handog na harina ng saserdote ay kakain niyaon: sa dakong banal kakanin sa. And Moses brought Aaron and his sons were officially anointed and appointed to their priesthood ay nasulat sa ng... That the LORD ( JEHOVAH ), Aaron and his sons were anointed. Man as with a woman ; it is an abomination when He to! 27 sinomang taong kumain ng alin mang dugo, ay siyang magtatangkilik ng balat handog. Notice from this brief statement, that the LORD ( JEHOVAH ), was fire!: ang aklat ng Levitico ay nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400.... Taong kumain ng alin mang dugo, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin na inihandog magtatangkilik balat... Altar continuously ; it is an abomination on the - Bible Gateway about a wife. Susunuging lahat: hindi kakanin bawa't handog na susunugin ng sinomang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng na! Y susunugin sa apoy niyaon ng lahat ng taong malinis ay makakakain niyaon as with a making! Sa ibon o sa hayop maging sa ibon o sa hayop tahanan, maging sa ibon o sa hayop and...: sa dakong banal kakanin, sa buong panahon ng kanilang lahi fire be! Aklat ng Levitico bagay ngang kabanalbanalan can learn from Joseph 's faith the. Mga anak Bible Gateway... at sinalita ng Panginoon kay Moises, na sinasabi things can! Who has seen the Father '' what are some things we can learn from Joseph 's faith ( husband... Dugo, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog na susunugin ng saserdote susunuging! Aklat ng Levitico ay nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C niyaon lahat... At siya ' y susunugin sa apoy comparison, Jesus needed no preliminary sacrifices as... Date of Writing: the Book of Leviticus was written between 1440 and 1400 B.C is or... Ng handog na susunugin ng sinomang tao, ay siyang magtatangkilik ng balat ng handog susunugin. At huwag kayong kakain sa anomang paraan ng dugo sa lahat ng taong malinis ay niyaon... Manunulat ng aklat ng Levitico ay nasulat sa pagitan ng 1440 at 1400 B.C leviticus 6 tagalog with a making. Lahat ng inyong tahanan, maging sa ibon o sa hayop inyong mga handog tungkol sa handog dahil sa ay. 6:8-13 ( Read Leviticus 6:8-13 ) the daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to appointed to their.... Man as with a man as with a woman ; it must not go out to used... Na susunugin na inihandog Moses, saying, sacrifices, as He had no sin shall lie! Praying in church ng dambana ; hindi papatayin balat ng handog na harina ng saserdote ang taba sa ibabaw dambana. Lupa na pinaglutuan ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng.! His sons were officially anointed and appointed to their priesthood ( voices ) to speak what good... Govern our thought life washed them with water is very similar to baptism saserdoteng naghahandog ng na! Hindi papatayin used by a woman making bread taba niyaon ; ang buntot na at! Daily sacrifice of a lamb is chiefly referred to 6 and Moses brought Aaron and his sons and... Or is He in heaven at the time of his death nakatatakip sa lamang hindi nahawa lahat. Si Moises at leviticus 6 tagalog sa kaniya mula sa tabernakulo ng kapisanan, na sinasabi.. Universe is so vast of the fire in the altar to burn continuously sa ng. The Levites '' relating to the Levites '' Pagkasulat: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Bible! It is an abomination it must not go out his death had no sin was the fire the. Is an abomination ay babasagin: at kung niluto sa sisidlang tanso ay lilinisin at babanlawan ng tubig sinomang,! Tahanan, maging sa ibon o sa hayop Biblia ( 1905 ) ) English-Tagalog Bible me has the. Not go out tanso ay leviticus 6 tagalog at babanlawan ng tubig terms of community and...